Consell escolar

El Consell Escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d'administració i serveis, representant de l'administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

La funció principal del Consell Escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l'horari lectiu, etc.

Actualment el Consell Escolar del centre està format pels següents membres:

  • 2 representants de l'alumnat,
  • 4 representats de les famílies,
  • 1 representant de l'Ajuntament de Mataró,
  • 1 representant del PAS (personal d'administració i serveis),
  • 4 representants del professorat,
  • la secretària del centre (amb veu, sense vot, que exerceix la secretaria del Consell),
  • el Cap d'estudis del centre i,
  • la directora del centre (que presideix el Consell).

ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR

Aquí trobareu actualitzats els acords que es prenguin en els Consells Escolars al llarg del curs vigent

HISTÒRIA DEL CONSELL ESCOLAR DE L'INSTITUT:

El dimecres 24 de gener de 2018 es va constituir el Consell Escolar de l'Institut Les Cinc Sénies. Hi ha representats tots els àmbits de la comunitat educativa: una alumna, tres professors, la directora i la secretària, dues mares, el conserge i un representant de l'Ajuntament. En aquesta sessió es va aprovar el pressupost.

L'any següent, el curs 2018 - 2019, es va ampliar el Consell Escolar fins arribar als membres actuals, després de cel·lebrar les eleccions pertinents en cadascuna dels seus sectors (alumnat, famílies, professorat, PAS).