Quina documentació em cal?

documentació identificativa

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l'acompliment dels criteris de prioritat d'assignació de places. Com que aquest any els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.


Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:


 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne.
  Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'origen.

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.


documentació acreditativa criteris de prioritat

Els criteris prioritaris són els següents:


 1. Quan l'infant que opta a la plaça té germans o germanes que ja estudien al mateix centre educatiu. Se sumen 50 punts.

Aquest és el criteri que suma més puntuació. Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, també rebrà aquesta puntuació.


 1. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola.

Cada centre té una zona educativa que estableix el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies:


 • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc se sumen 30 punts.

 • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc se sumen 20 punts.

 • A la ciutat de Barcelona, quan el domicili està situat en el mateix districte municipal que el centre escollit en primer lloc, però fora de la zona educativa del centre, se sumen 15 punts.

 • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.


Podeu consultar quina és la zona educativa de cada centre al seu web abans de fer la sol·licitud de preinscripció. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare, la mare o el tutor o la tutora està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi però no en la zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.


 1. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 punts.
  És a dir, si un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

documentació acreditativa criteris complementaris

Els criteris complementaris serveixen per desempatar i són:

 1. Criteri del pare, mare o el tutor o tutora legal que treballa al centre educatiu. Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.

 2. Família nombrosa. Quan l'infant forma part d'una família nombrosa, se sumen 10 punts.

 3. Família monoparental. Quan l'infant forma part d'una família monoparental, se sumen 10 punts.

 4. Ser bessó o trigemin. Quan l'alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 punts.

 5. Quan l'alumne o alumna es troba en situació d'acolliment familiar, se sumen 10 punts.

 6. Si algun membre de la família té una discapacitat se sumen 15 punts. Quan l'infant mateix, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.

 7. Se sumen 10 punts si s'acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.