Què necessito per fer la preinscripció?

En cas de fer la preinscripció en format telemàtic:

 • Un dels certificats digitals següents del tutor/a legal:

 • Ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a Internet

 • Codi identificador del Registre d'alumnes de Catalunya (RALC) de l'alumne o alumna

    • Si no teniu l'identificador de l'alumne, el podeu consultar al següent enllaç:

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

 • Documentació digitalitzada: escanejada o bé en foto

 • Documentació identificativa:

  • Si tens identificador digital i el codi identificador del RALC de l'alumne o l'alumna, no cal adjuntar cap documentació identificativa o de filiació. Si l'alumne o alumna no té codi identificador del RALC, necessites el llibre de família i el document d'identitat, si es tracta d'un passaport o un document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea.

 • Documentació de criteris de prioritat: aneu a l'apartat Quina documentació haig de portar?

 • Els codis dels centres de secundària de Mataró:

En cas de fer la preinscripció amb suport informàtic:

 • Ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a Internet

 • Codi identificador del Registre d'alumnes de Catalunya (RALC) de l'alumne o alumna

    • Si no teniu l'identificador de l'alumne, el podeu consultar al següent enllaç:

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

 • Documentació digitalitzada: escanejada o bé en foto

 • Documentació identificativa:

  • Si no tens identificador digital, cal que adjuntis el llibre de família i el document d'identitat (del pare, la mare o el tutor o tutora que presenta la sol·licitud): DNI, NIE, passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea.

 • Documentació de criteris de prioritat: aneu a l'apartat Quina documentació haig de portar?

 • Els codis dels centres de secundària de Mataró: