CRITERIS D'ADMISSIÓ

  1. criteri d'adscripció del centre

L'adscripció és un criteri de prioritat específic que té com a objectiu garantir la continuïtat dels estudis obligatoris quan els alumnes passen de l'educació primària a la secundària. Les escoles d'educació primària tenen adscrits un o més centres d'educació secundària obligatòria.

Aquest criteri té prioritat per damunt de qualsevol altre. És a dir, totes les sol·licituds de preinscripció en un institut d'alumnes que hagin estudiat la primària en una escola adscrita, automàticament tindran prioritat en l'assignació de places per davant dels que provinguin d'altres centres no adscrits, i amb independència del barem de punts de la resta de criteris.


Només en el cas que el nombre de sol·licituds d'alumnes de centres adscrits sigui superior al nombre de places de l'institut, entraran en joc els criteris generals i complementaris.

2. criteris generals

3.criteris COMPLEMENTARIS

4.ASSIGNACIÓ DE PLACES

Un cop confirmades les sol·licituds de preinscripció dels alumnes provinents d'escoles adscrites, i un cop determinada la pertinència o no d'atorgar les puntuacions segons els criteris de prioritat generals, es fa la suma de la puntuació obtinguda. Per a cada centre educatiu s'ordenen totes les sol·licituds rebudes segons si provenen d'escoles adscrites o no i segons les seves puntuacions, i s'assignen les places vacants seguint l'ordre.

Si hi ha un empat en la puntuació de diferents sol·licituds i no hi ha prou places al centre per a totes, s'aplica el criteri de prioritat complementari.

Finalment, si aquest criteri no és suficient, les sol·licituds s'ordenen a partir d'un número obtingut per sorteig, tenint en compte el número que prèviament ha estat atorgat a la sol·licitud de manera aleatòria.