DOCUMENTS DEL CENTRE

En aquest apartat trobareu els documents següents:

  • PGA Curs 2019 - 2020 (Programació General Anual Curs 2019 - 2020)
  • PEC (Projecte educatiu de centre)
  • Projecte lingüístic del centre

projecte educatiu de centre (PEC)

projecte lingüístic del centre