QUÈ NECESSITO PER FER LA PREINSCRIPCIÓ (documentació)

Documentació per acreditar la identitat de l'alumne en la sol·licitud de preinscripció

OPCIÓ 1: Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari electrònic:

  • Eina d'identificació digital: La persona que faci el tràmit ha de tenir una eina d'identificació digital:

   • DNI electrònic,

   • T-CAT,

   • sistema Cl@ve

   • o l'idCAT Mòbil.

Si no es té aquesta eina es pot presentar la sol·licitud en format informàtic.

  • Codi identificador de l'alumne o l'alumna el RALC.
   Aquest codi es pot consultar a la web de preinscripció
   (https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/inici/), a l'apartat Consulta de l'identificador de l'alumne. Per fer la consulta i obtenir el número d'identificador, la persona que faci el tràmit s'ha d'autenticar electrònicament. El portal sol·licita la data de naixement de l'alumne i, un cop validada, mostra la informació en pantalla.

  • Si l'alumne a l'alumna no disposa del RALC, caldrà adjuntar:
   Si és menor d'edat

   • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
    Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

   • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne.
    Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'origen.
    De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

Si és major d'edat

   • DNI, NIE, passaport o document d'identitat d'un país membre de l'alumne o l'alumna.

OPCIÓ 2: Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari en suport informàtic

  • Si és menor d'edat

   • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
    Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

   • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne.
    Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'origen.
    De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

  • Si és major d'edat:

   • DNI, NIE, passaport o document d'identitat d'un país membre de l'alumne o l'alumna.

documentació acreditativa dels criteris de prioritat

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola:

  1. El centre consulta les dades del padró per confirmar l'adreça del domicili familiar a partir del formulari.

  2. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència, cal adjuntar un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor o la tutora legal a l'escola:

  1. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa.

  2. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.

 • Per justificar la renda mínima garantida de ciutadania:

  1. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat:

  1. Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne, del pare o la mare o d'algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives

  2. Si no es pot validar o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 • Per acreditar l'expedient acadèmic.

  1. Si es tracta d'alumnes que han finalitzat l'ESO a partir del curs 2017-2018 o estan cursant quart d'ESO actualment, no cal presentar cap acreditació perquè s'obté automàticament del Departament d'Educació.

  2. Si es tracta d'estudis antics, cal anar a la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic on apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.

  3. Si es tracta d'estudis estrangers homologats, s'utilitza la qualificació mitjana que apareix en la credencial d'homologació. Si no hi apareix, es pot demanar el càlcul a la Direcció General d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa. Si no s'obté per qualsevol motiu, es considera que la puntuació és un 5.

  4. Si es tracta d'estudis estrangers que encara s'estan cursant en el moment de preinscripció, es pot presentar una declaració responsable seguint el model que trobareu en aquest web. En aquest cas, es considera que la puntuació és un 5.

 • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa o monoparental.

  1. Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció.

  2. Només quan no sigui possible validar-ho perquè es tracta de títols emesos per altres comunitats autònomes caldrà presentar el carnet de família nombrosa o el de família monoparental.