CRITERIS D'ADMISSIÓ PER BATXILLERAT

CRITERIS D’ASSIGNACIÓ DE PLAÇA:

Si el nombre de sol·licituds fet en un centre determinat és superior al nombre de places que ofereix aquest mateix centre, pot passar que algun alumne o alumna que l'hàgiu triat com a primera opció no hi obtingui plaça.

Per això, és important que facis constar, en la sol·licitud, el màxim nombre de centres que s'ajusten a les teves prioritats, fins a un total de 10, ordenats segons les teves preferències.

Per decidir qui obté una plaça en un centre determinat i qui no, s'utilitza el sistema de puntuacions que anomenem barem.


Les puntuacions s'obtenen a través de criteris diferents:

 • el criteri específic d'adscripció del centre,

 • els criteris de prioritat generals i,

 • el criteri de prioritat complementari

que serveixen per atorgar les places en cas d'empat.


Tots aquests criteris estan establerts per llei, i cada cas té assignada una puntuació o barem. A partir d'aquí, s'assigna plaça als grups de sol·licitud amb el mateix barem, començant pels que tenen la puntuació més alta.

1. Criteri específic d'adscripció del centre

L'adscripció és un criteri de prioritat específic que té com a objectiu garantir la continuïtat dels estudis obligatoris i postobligatoris quan els alumnes passen de l'educació primària a la secundària i al batxillerat.


Els centres d'ESO tenen adscrits un o més centres de batxillerat.


Aquest criteri té prioritat per damunt de qualsevol altre. És a dir, totes les sol·licituds de preinscripció en un centre de batxillerat d'alumnes que hagin estudiat la secundària en un centre adscrit, automàticament tindran prioritat en l'assignació de places per davant dels que provinguin d'altres centres no adscrits, i amb independència del barem de punts de la resta de criteris.


La modalitat d'arts queda exclosa d'aquest criteri.

2. Criteris de prioritat generals i criteri complementari

Els criteris de prioritat general són els següents:

 1. Quan el jove que opta a la plaça té germans o germanes que ja estudien al mateix centre educatiu o bé el pare, la mare o el tutor o la tutora legal hi treballi. (40 punts)
  Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, o el pare o la mare hi treballa, també rebrà aquesta puntuació.

 2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola:

  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc: (30 punts)

  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc: (20 punts)

  • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc, se sumen (10 punts)
   Pots consultar quina és la zona educativa de cada centre al seu web abans de fer la sol·licitud de preinscripció.

 3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, (10 punts)
  Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

 4. Si algun membre de la família té una discapacitat, (10 punts)
  Quan el jove mateix, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 3. %.

 5. Expedient acadèmic. Se suma la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés a batxillerat. El barem el determina la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés al batxillerat, calculada amb dos decimals. Si l'alumne encara està cursant els estudis previs en el moment de la sol·licitud, s'utilitza la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada també amb dos decimals.


Pel que fa al criteri de prioritat complementari, és el següent:

 1. Família monoparental o nombrosa. (15 punts)

3. Alumnes que cursen ensenyaments professionals de música, dansa o alt rendiment esportiu

Encara que no provinguin d'un centre adscrit, tenen prioritat per accedir a les places de batxillerat dels centres amb horari adaptat els alumnes que cursen o opten per cursar ensenyaments professionals de música i dansa o els alumnes que segueixen programes esportius d'alt rendiment.