DOCUMENTS que ens inspiren

consulta en aquest espai tota la documentació que INSPIRA ALLÒ QUE FEM

En aquest apartat trobareu els documents següents:

  • PEC (Projecte educatiu de centre)

  • Projecte lingüístic del centre

  • PGA Curs 2019 - 2020 (Programació General Anual Curs 2019 - 2020)

  • MAC Curs 2018 - 2019 (Memòria Anual 2018 - 2019)

  • Projecte de convivència del centre

projecte educatiu de centre (PEC)


projecte lingüístic del centre


PROJECTE LINGÜÍSTIC sintesi web definitiva PLC LCS provisional en proces de revisió.pdf

PGA Curs 2019 - 2020 (Programació General Anual)

MAC Curs 2018 - 2019 (Memòria AnuaL)

projecte de convivència del centre