Com s'ha de fer la preinscripció pel curs 2020-21?

INFORMACIÓ GENERAL

S'han de matricular al primer curs d'educació secundària obligatòria (ESO) els infants que compleixen 12 anys el 2020 (i els d'edat diferent a qui correspon acadèmicament iniciar aquesta etapa).

Abans de fer la matrícula, per accedir al primer curs del segon cicle de l'educació infantil o per ser admès per primera vegada en un centre, en primer lloc cal fer la preinscripció, és a dir, presentar la sol·licitud d'admissió al centre.

Com s'ha fer la preinscripció?

L’opció més recomanable és la presentació TELEMÀTICA de la sol·licitud (sempre que sigui possible).

 • Aquesta serà la principal via que heu d’utilitzar.
 • Podreu presentar les sol·licituds telemàticament durant el període establert, és a dir: des del 13 al 22 de maig (ambdós inclosos).

Què heu de fer? Quina documentació heu d’enviar per correu?

1. Heu d'accedir al formulari de preinscripció telemàtica. Aquí trobareu l'enllaç:

Formulari preinscripció telemàtica

2. Heu d’enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud on assenyalareu el nostre Institut com a primera opció i haureu d’afegir la documentació necessària, escanejada o fotografiada.

3. El correu del nostre centre, l’Institut Les Cinc Sénies, és a8075712@xtec.cat.

4. Haureu de comprovar que el Centre us retorna un correu electrònic amb el justificant de la recepció de la sol·licitud.

5. La informació que heu d’enviar per correu és la següent:

   • Pàgines escanejades del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
   • DNI escanejat per les dues cares de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
   • DNI escanejat de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI, tot i ser menor de 14 anys.
   • Els altres documents acreditatius dels criteris de prioritat escanejats. (Especificats en un apartat més avall).

______________________________________________________________________________________________

Per tramitar amb atenció presencial (només en casos excepcionals)

Aquesta opció ha de ser, insistim, per a casos excepcionals i només es podrà fer durant una part d’aquest període de preinscripció, en concret del 19 al 22 de maig. Per accedir a aquesta opció, cal:

 1. Demanar cita prèvia a partir de l’eina telemàtica cliqueu aquí o trucant al 671 78 60 64 en l'horari d'atenció que teniu a sota.
 2. Trobareu les instruccions de com demanar cita prèvia en format vídeo a continuació d'aquest apartat i en format pdf clicant.

3. IMPORTANT. En cas d’haver de venir al Centre per a fer la preinscripció, heu de seguir les següents recomanacions:

    • Venir al Centre el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
    • Portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En cas que s’hagi d’omplir en el Centre, convé que porteu un bolígraf.
    • Enllaç al full de preinscripció: (cal dur-lo imprés un cop ple, sempre que sigui possible)

Enllaç al Formulari per omplir i imprimir

    • Es recomana portar mascareta i guants.
    • No podran acudir al Centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Instruccions de com demanar cita prèvia en format vídeo

horari d'atenció telefònica i horari de preinscripció presencial

Altres informacions importants:

FAQ'S (Preguntes freqüents):

Dades que us demanaran a la Sol·licitud de preinscripció i que heu de saber:

   • Codi del centre Institut Les Cinc Sénies: 08075712
   • L'àrea de proximitat és: Mataró
   • Centres adscrits: centres de primària públics de Mataró (llevat dels Instituts-Escola)

Sobre les consultes d’informació i altres dubtes, podeu:

 • Consultar a la web del centre www.inslescincsenies.cat on trobareu informació relativa al Centre, les Jornades de Portes Obertes que vam fer el 7 de març, el nostre projecte educatiu, etc.
 • Enviar un correu al Centre a8075712@xtec.cat
 • Excepcionalment, durant el període de preinscripció, podeu trucar al telèfon 671 78 60 64 de 9.00 a 13.00 hores i de 15.00 a 16.30 hores. No es podran atendre trucades fora d’aquest horari.
 • A la web del Centre www.inslescincsenies.cat us anirem informant d’altres informacions relatives al procediment de la preinscripció. Quan finalitzi el període de preinscripció, penjarem a la web el llistat d’admesos.
 • La baremació de la llista dels sol·licitants la trobareu al web de l’Institut o bé al web de l’Estudiar a Catalunya (http://queestudiar.gencat.cat)

PERÍODE DE MATRÍCULA: del 13 al 17 de juliol de 2020.

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat. Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten ordenar totes les sol·licituds. El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

documentació identificativa

 • Formulari de sol·licitud (teniu els enllaços a l'apartat anterior, tant la telemàtica, com la presencial)
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
 • Documentació identificativa

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Criteris preinscipció.pdf

Enllaç a la pàgina web on es pot consultar tota la informació (en revisió):

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/